Triethyl Orthobenzoate

1个搜索结果

English name:Triethyl Orthobenzoate

CAS:1663-61-2 Molecular Formula:224.3 Molecular Weight:224.3

¥ 199.00 199.0 CNY
Triethyl Orthobenzoate-T162620-100g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥2199.0
Triethyl Orthobenzoate-T162620-25g
7.0 Each
price:¥739.0
Triethyl Orthobenzoate-T162620-5g
22.0 Each
price:¥199.0

Triethyl Orthochloroacetate

1个搜索结果

English name:Triethyl Orthochloroacetate

CAS:51076-95-0 Molecular Formula:196.67 Molecular Weight:196.67

¥ 259.00 259.0 CNY
Triethyl Orthochloroacetate-T162589-1ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥259.0
Triethyl Orthochloroacetate-T162589-5ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥789.0

trans-2-Hexen-1-al Diethyl Acetal

1个搜索结果

English name:trans-2-Hexen-1-al Diethyl Acetal

CAS:67746-30-9 Molecular Formula:172.27 Molecular Weight:172.27

¥ 109.00 109.0 CNY
trans-2-Hexen-1-al Diethyl Acetal-T162579-100ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥2549.0
trans-2-Hexen-1-al Diethyl Acetal-T162579-25ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥387.0
trans-2-Hexen-1-al Diethyl Acetal-T162579-5ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥109.0

Trimethyl Orthobenzoate

1个搜索结果

English name:Trimethyl Orthobenzoate

CAS:707-07-3 Molecular Formula:182.22 Molecular Weight:182.22

¥ 59.00 59.0 CNY
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-100g
8.0 Each
price:¥619.0
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-10g
19.0 Each
price:¥119.0
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-250g
1.0 Each
price:¥1299.0
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-25g
11.0 Each
price:¥239.0
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-500g
1.0 Each
price:¥2599.0
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-50g
10.0 Each
price:¥389.0
Trimethyl Orthobenzoate-T162578-5g
18.0 Each
price:¥59.0

Triethyl Orthovalerate

1个搜索结果

English name:Triethyl Orthovalerate

CAS:919-29-9 Molecular Formula:204.31 Molecular Weight:204.31

¥ 49.00 49.0 CNY
Triethyl Orthovalerate-T162574-1ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥49.0
Triethyl Orthovalerate-T162574-250ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥5310.0
Triethyl Orthovalerate-T162574-25ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥891.0
Triethyl Orthovalerate-T162574-5ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥249.0

Triethyl orthoacetate

1个搜索结果

English name:Triethyl orthoacetate

CAS:78-39-7 Molecular Formula:162.23 Molecular Weight:162.23

¥ 49.00 49.0 CNY
Triethyl orthoacetate-T119209-100ml
36.0 Each
price:¥133.0
Triethyl orthoacetate-T119209-2.5L
5.0 Each
price:¥1781.0
Triethyl orthoacetate-T119209-25ml
20.0 Each
price:¥49.0
Triethyl orthoacetate-T119209-500ml
47.0 Each
price:¥451.0

Trimethyl Orthoisobutyrate

1个搜索结果

English name:Trimethyl Orthoisobutyrate

CAS:52698-46-1 Molecular Formula:148.2 Molecular Weight:148.2

¥ 1,359.00 1359.0 CNY
Trimethyl Orthoisobutyrate-T119208-100g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥4349.0
Trimethyl Orthoisobutyrate-T119208-25g
2.0 Each
price:¥1359.0

Triethyl Orthobutyrate

1个搜索结果

English name:Triethyl Orthobutyrate

CAS:24964-76-9 Molecular Formula:190.28 Molecular Weight:190.28

¥ 269.00 269.0 CNY
Triethyl Orthobutyrate-T119203-100ml
2.0 Each
price:¥2339.0
Triethyl Orthobutyrate-T119203-25ml
14.0 Each
price:¥779.0
Triethyl Orthobutyrate-T119203-5ml
12.0 Each
price:¥269.0

1,1,3,3-Tetramethoxypropane

1个搜索结果

English name:1,1,3,3-Tetramethoxypropane

CAS:102-52-3 Molecular Formula:164.2 Molecular Weight:164.2

¥ 89.00 89.0 CNY
1,1,3,3-Tetramethoxypropane-T111154-100ml
11.0 Each
price:¥169.0
1,1,3,3-Tetramethoxypropane-T111154-2.5L
1.0 Each
price:¥1999.0
1,1,3,3-Tetramethoxypropane-T111154-250ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥329.0
1,1,3,3-Tetramethoxypropane-T111154-25ml
12.0 Each
price:¥89.0
1,1,3,3-Tetramethoxypropane-T111154-500ml
21.0 Each
price:¥589.0

Tetraethyl orthocarbonate

1个搜索结果

English name:Tetraethyl orthocarbonate

CAS:78-09-1 Molecular Formula:192.25 Molecular Weight:192.25

¥ 199.00 199.0 CNY
Tetraethyl orthocarbonate-T107475-100ml
24.0 Each
price:¥2999.0
Tetraethyl orthocarbonate-T107475-25ml
17.0 Each
price:¥799.0
Tetraethyl orthocarbonate-T107475-500ml
22.0 Each
price:¥9999.0
Tetraethyl orthocarbonate-T107475-5ml
62.0 Each
price:¥199.0

1,1,3,3-Tetraethoxypropane

1个搜索结果

English name:1,1,3,3-Tetraethoxypropane

CAS:122-31-6 Molecular Formula:220.31 Molecular Weight:220.31

¥ 159.00 159.0 CNY
1,1,3,3-Tetraethoxypropane-T106807-100ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥429.0
1,1,3,3-Tetraethoxypropane-T106807-25ml
1.0 Each
price:¥159.0
1,1,3,3-Tetraethoxypropane-T106807-500ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥1599.0

Triethyl orthoformate

2个搜索结果

English name:Triethyl orthoformate

CAS:122-51-0 Molecular Formula:148.2 Molecular Weight:148.2

¥ 89.00 89.0 CNY
Triethyl orthoformate-T104080-100ml
10.0 Each
price:¥119.0
Triethyl orthoformate-T104080-2.5L
9.0 Each
price:¥879.0
Triethyl orthoformate-T104080-25ml
3.0 Each
price:¥89.0
Triethyl orthoformate-T104080-500ml
20.0 Each
price:¥219.0

English name:Triethyl orthoformate

CAS:122-51-0 Molecular Formula:148.2 Molecular Weight:148.2

¥ 89.00 89.0 CNY
Triethyl orthoformate-T119719-100ml
23.0 Each
price:¥739.0
Triethyl orthoformate-T119719-1L
4.0 Each
price:¥2129.0
Triethyl orthoformate-T119719-25ml
14.0 Each
price:¥339.0
Triethyl orthoformate-T119719-500ml
1.0 Each
price:¥1329.0

Trimethyl orthoformate

2个搜索结果

English name:Trimethyl orthoformate

CAS:149-73-5 Molecular Formula:106.12 Molecular Weight:106.12

¥ 99.00 99.0 CNY
Trimethyl orthoformate-T104064-100ml
69.0 Each
price:¥99.0
Trimethyl orthoformate-T104064-10L
3.0 Each
price:¥2599.0
Trimethyl orthoformate-T104064-2.5L
2.0 Each
price:¥1199.0
Trimethyl orthoformate-T104064-500ml
96.0 Each
price:¥269.0

English name:Trimethyl orthoformate

CAS:149-73-5 Molecular Formula:106.12 Molecular Weight:106.12

¥ 99.00 99.0 CNY
Trimethyl orthoformate-T104065-100ml
26.0 Each
price:¥298.0
Trimethyl orthoformate-T104065-500ml
5.0 Each
price:¥1390.0

Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal)

1个搜索结果

English name:Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal)

CAS:6922-39-0 Molecular Formula:178.23 Molecular Weight:178.23

¥ 149.00 149.0 CNY
Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal)-S161032-1g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥149.0
Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal)-S161032-25g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥1521.0
Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal)-S161032-5g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥531.0

2-[2-(Phenylsulfonylmethyl)phenyl]-1,3-dioxolane

1个搜索结果

English name:2-[2-(Phenylsulfonylmethyl)phenyl]-1,3-dioxolane

CAS:226089-80-1 Molecular Formula:304.36 Molecular Weight:304.36

¥ 159.00 159.0 CNY
2-[2-(Phenylsulfonylmethyl)phenyl]-1,3-dioxolane-P160798-100mg
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥1125.0
2-[2-(Phenylsulfonylmethyl)phenyl]-1,3-dioxolane-P160798-10mg
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥159.0

n-Octanal Diethyl Acetal

1个搜索结果

English name:n-Octanal Diethyl Acetal

CAS:54889-48-4 Molecular Formula:202.34 Molecular Weight:202.34

¥ 79.00 79.0 CNY
n-Octanal Diethyl Acetal-N159864-1ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥79.0
n-Octanal Diethyl Acetal-N159864-25ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥801.0
n-Octanal Diethyl Acetal-N159864-5ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥252.0

Nonanal Dimethyl Acetal

1个搜索结果

English name:Nonanal Dimethyl Acetal

CAS:18824-63-0 Molecular Formula:188.31 Molecular Weight:188.31

¥ 261.00 261.0 CNY
Nonanal Dimethyl Acetal-N159856-25g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥792.0
Nonanal Dimethyl Acetal-N159856-5g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥261.0

Nonanal Diethyl Acetal

1个搜索结果

English name:Nonanal Diethyl Acetal

CAS:54815-13-3 Molecular Formula:216.37 Molecular Weight:216.37

¥ 79.00 79.0 CNY
Nonanal Diethyl Acetal-N159855-1ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥79.0
Nonanal Diethyl Acetal-N159855-25ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥801.0
Nonanal Diethyl Acetal-N159855-5ml
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥252.0

2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane

1个搜索结果

English name:2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane

CAS:142753-10-4 Molecular Formula:131.18 Molecular Weight:131.18

¥ 509.00 509.0 CNY
2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane-N159854-1g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥509.0
2-(N-Methyl-2-aminoethyl)-1,3-dioxolane-N159854-5g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥1325.0

N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal

1个搜索结果

English name:N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal

CAS:18871-66-4 Molecular Formula:133.19 Molecular Weight:133.19

¥ 70.00 70.0 CNY
N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal-N129103-100g
37.0 Each
price:¥1689.0
N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal-N129103-1g
Expected to arrive in 3-5 days
price:¥70.0
N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal-N129103-25g
37.0 Each
price:¥589.0
N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal-N129103-5g
57.0 Each
price:¥169.0