6-Aminocaproic acid
¥ 229.00 ¥ 229.00 229.0 CNY
Soy peptone
¥ 209.00 ¥ 209.00 209.0 CNY
Bovine bone peptone
¥ 269.00 ¥ 269.00 269.0 CNY
Avidin from egg white
¥ 399.00 ¥ 399.00 399.0 CNY
6-Aminocaproic acid
¥ 279.00 ¥ 279.00 279.0 CNY
Albumin from bovine serum
¥ 129.00 ¥ 129.00 129.0 CNY
Albumin from chicken egg white
¥ 449.00 ¥ 449.00 449.0 CNY
Albumin from chicken egg white
¥ 478.00 ¥ 478.00 478.0 CNY
Albumin from Bovine Serum
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
Bovine Serum Albumin
¥ 2,400.00 ¥ 2,400.00 2400.0 CNY
Agomelatine
¥ 39.00 ¥ 39.00 39.0 CNY
Asenapine maleate
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
Citalopram Hydrobromide
¥ 846.00 ¥ 846.00 846.0 CNY
Chlorotrimethylsilane
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
4,4′-Dimethoxytrityl chloride
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
Escitalopram oxalate
¥ 129.00 ¥ 129.00 129.0 CNY
Gelatin
¥ 79.00 ¥ 79.00 79.0 CNY
Gelatin
¥ 109.00 ¥ 109.00 109.0 CNY
Gelatin
¥ 356.00 ¥ 356.00 356.0 CNY