N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
¥ 856.00 ¥ 856.00 856.0 CNY
Isoluminol
¥ 569.00 ¥ 569.00 569.0 CNY
2-Anthracenesulfonyl chloride
¥ 3,068.00 ¥ 3,068.00 3068.0 CNY
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
¥ 466.00 ¥ 466.00 466.0 CNY
2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
¥ 1,499.00 ¥ 1,499.00 1499.0 CNY
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazole
¥ 349.00 ¥ 349.00 349.0 CNY
9-Carbazoleacetic acid
¥ 599.00 ¥ 599.00 599.0 CNY
Coumarin-6-sulfonyl chloride
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
9-(Chloromethyl)anthracene
¥ 229.00 ¥ 229.00 229.0 CNY
D-Luciferin
¥ 399.00 ¥ 399.00 399.0 CNY
D-Luciferin sodium salt
¥ 569.00 ¥ 569.00 569.0 CNY
5,7-Dimethoxycoumarin
¥ 349.00 ¥ 349.00 349.0 CNY
Diphenylborinic anhydride
¥ 399.00 ¥ 399.00 399.0 CNY
N,N′-Diphenylethylenediamine
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY