Sulfuryl chloride
¥ 99.00 ¥ 99.00 99.0 CNY
Azobenzene-4-sulfonyl Chloride
¥ 369.00 ¥ 369.00 369.0 CNY
Benzenesulfonyl chloride
¥ 59.00 ¥ 59.00 59.0 CNY
Benzenesulfonyl chloride
¥ 49.00 ¥ 49.00 49.0 CNY
3-Bromobenzenesulfonyl Chloride
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
4-Bromobenzenesulfonyl chloride
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
Benzenesulfonamide
¥ 88.00 ¥ 88.00 88.0 CNY
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
¥ 189.00 ¥ 189.00 189.0 CNY
4-Biphenylsulfonyl Chloride
¥ 424.00 ¥ 424.00 424.0 CNY
2-Chloroethanesulfonyl chloride
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
3-Chloropropanesulfonyl chloride
¥ 329.00 ¥ 329.00 329.0 CNY
2-CHLORO-5-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE
¥ 939.00 ¥ 939.00 939.0 CNY
5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
¥ 159.00 ¥ 159.00 159.0 CNY
4-Cyanobenzenesulfonyl Chloride
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
2-Chlorobenzenesulfonyl Chloride
¥ 99.00 ¥ 99.00 99.0 CNY
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
¥ 109.00 ¥ 109.00 109.0 CNY
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY