2-amino-5-chloropyrazine
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
3-Aminopyridazine
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
Amezinium Methyl Sulfate
¥ 585.00 ¥ 585.00 585.0 CNY
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
¥ 139.00 ¥ 139.00 139.0 CNY
6-Chloropyridazin-3-amine
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
3-Chloro-6-methylpyridazine
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
¥ 259.00 ¥ 259.00 259.0 CNY
1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine
¥ 461.00 ¥ 461.00 461.0 CNY
3-Chloro-6-methoxypyridazine
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
6-Chloropyrazine-2-carboxylic Acid
¥ 439.00 ¥ 439.00 439.0 CNY
5-Chloropyrazine-2-carboxylic Acid
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
1,4-Dichlorophthalazine
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
¥ 999.00 ¥ 999.00 999.0 CNY
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
¥ 186.00 ¥ 186.00 186.0 CNY
3,6-Dibromopyridazine
¥ 279.00 ¥ 279.00 279.0 CNY
3,6-Dichloropyridazine
¥ 179.00 ¥ 179.00 179.0 CNY
3,5-Dichloropyridazine
¥ 1,431.00 ¥ 1,431.00 1431.0 CNY