trans-9-Octadecenoic methyl ester
¥ 859.00 ¥ 859.00 859.0 CNY
Prenyl acetate
¥ 518.00 ¥ 518.00 518.0 CNY
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
¥ 1,199.00 ¥ 1,199.00 1199.0 CNY
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid
¥ 249.00 ¥ 249.00 249.0 CNY
5-Aminobenzothiazole, 96%
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole
¥ 99.00 ¥ 99.00 99.0 CNY
2-Amino-4′-bromobenzophenone
¥ 239.00 ¥ 239.00 239.0 CNY
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
¥ 349.00 ¥ 349.00 349.0 CNY
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
¥ 279.00 ¥ 279.00 279.0 CNY
3-Amino-2-nitropyridine
¥ 259.00 ¥ 259.00 259.0 CNY
2-Amino-isonicotinic acid ethyl ester
¥ 199.00 ¥ 199.00 199.0 CNY
4-Amino-N-hydroxyfurazan-3-carboxamidine
¥ 3,399.00 ¥ 3,399.00 3399.0 CNY
2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile
¥ 209.00 ¥ 209.00 209.0 CNY
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
¥ 2,339.00 ¥ 2,339.00 2339.0 CNY
5-Amino-tetrazole-monohydrate
¥ 168.00 ¥ 168.00 168.0 CNY
7-Azaindole-3-carboxylic acid
¥ 159.00 ¥ 159.00 159.0 CNY
3-Acetylphenanthrene
¥ 999.00 ¥ 999.00 999.0 CNY